top of page

Algemene voorwaarden

Dierenwelzijnscentrum Ginny en Hondentrimsalon Ginny

Schere 5-7

3085 DT Rotterdam
ginny@dierenwelzijnscentrumginny.nl en ginny@hondentrimsalonginny.nl

KVK: 63712075

 

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen/aankopen, aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten met Dierenwelzijnscentrum Ginny en Hondentrimsalon Ginny. Door uw bestelling/aankoop of gemaakte afspraak (overeenkomst) geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen. Dierenwelzijnscentrum Ginny en Hondentrimsalon Ginny hebben het recht de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 9% of 21% BTW en exclusief de verzendkosten. Bij bestellingen die verzonden dienen te worden, rekenen wij € 6,95 verzendkosten. Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst of te leveren goederen verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Alle teksten en afbeeldingen zijn met zorg samengesteld. Dierenwelzijnscentrum Ginny en Hondentrimsalon Ginny zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele tik-, zet- of drukfouten evenals kleurverschillen door bijvoorbeeld beeldscherminstellingen. De producten kunnen door productontwikkeling aan tussentijdse wijzigingen onderhevig zijn. Zo kunnen de producten tussentijds aangepast worden of uit het assortiment worden gehaald. Ook kunnen nieuwe producten aan het assortiment worden toegevoegd, voor welke deze algemene voorwaarden zullen gelden. Bestellingen die op het moment van prijswijziging al geplaatst zijn, vinden plaats volgens de op het moment van bestelling overeengekomen prijzen.

 

3. Betalen

Betalingen via de website kunnen middels IDEAL, credit/debetkaart of handmatige overschrijving. De betaling dient binnen 7 dagen te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Hondentrimsalon Ginny. Indien de betaling niet binnen 7 dagen is voldaan behouden Dierenwelzijnscentrum Ginny en Hondentrimsalon Ginny het recht de overeenkomst te ontbinden. Bij afhalen kan contant en/of met PIN betaalt worden. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing: Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd; Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van Hondentrimsalon Ginny) verschuldigd; Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van Hondentrimsalon Ginny) verschuldigd. Indien wij (na sommatie) genoodzaakt zijn de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. Alle producten blijven eigendom van Dierenwelzijnscentrum Ginny en Hondentrimsalon Ginny tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden. Bestellingen kunnen kosteloos worden geannuleerd zolang de bestelling niet is verwerkt en verzonden. Bij bestellingen die reeds zijn verwerkt en verzonden geldt de procedure van retourneren.

4. Levering van goederen en diensten

Dierenwelzijnscentrum Ginny en Hondentrimsalon Ginny behouden zich het recht bestellingen en overeenkomsten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Afwijkingen van de overeenkomst zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten. De klant/opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dierenwelzijnscentrum Ginny en Hondentrimsalon Ginny aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant/opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de te leveren dienst, tijdig en juist worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig en/of juist worden verstrekt, heeft Dierenwelzijnscentrum Ginny en Hondentrimsalon Ginny het recht de uitvoering van de dienst op te schorten en de extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant/opdrachtgever in rekening te brengen. Na het plaatsen van de bestelling/aankoop via de websites ontvangt u een bevestiging per e-mail (bestelbevestiging). Zodra de betaling bij ons binnen is zal de bestelling zo spoedig mogelijk verzonden worden. Levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien een product niet voorradig blijkt te zijn, wordt contact met u opgenomen. Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet, beschadigd of onvolledig wordt geleverd. In dat geval dient dit binnen 7 dagen per e-mail bij ons gemeld te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichting te hebben geleverd. Alle gemelde leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid. Afhalen van bestellingen kan uitsluitend op afspraak en dient binnen zeven dagen na ontvangst van ons bericht dat de bestelling klaar ligt te worden afgehaald. De afhaalafspraak kan telefonisch of per e-mail overeengekomen worden. De algemene afhaaltijden zijn: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur t/m 17.00 uur.

5. Overmacht

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van Dierenwelzijnscentrum Ginny en Hondentrimsalon Ginny, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

6. Aansprakelijkheid

Dierenwelzijnscentrum Ginny en Hondentrimsalon Ginny zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met de dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid van Hondentrimsalon Ginny is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is Hondentrimsalon Ginny ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

7. Garantie

Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht. Klachten terzake van een verleende dienst zijn slechts van waarde mits Dierenwelzijnscentrum Ginny en Hondentrimsalon Ginny binnen 48 uur van de klacht op de hoogte zijn gebracht. Dierenwelzijnscentrum Ginny geeft geen garantie op een positief effect van de behandelingen. Complementaire en natuurgeneeswijzen zijn nimmer een vervanging voor de reguliere geneeskunde. Reguliere behandeling mag alleen gestaakt worden in overleg met de te behandelende dierenarts. De klant/opdrachtgever dient hier zelf verantwoording voor te nemen. Klachten terzake van geleverde goederen dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij Dierenwelzijnscentrum Ginny en Hondentrimsalon Ginny te zijn ingediend.

8. Retourneren

Indien de bestelling niet aan de verwachtingen voldoet kan deze geretourneerd of geruild worden. De kosten voor retourzenden zijn voor eigen rekening. Binnen 14 dagen na levering kan per e-mail kenbaar worden gemaakt dat de bestelling retour gezonden zal worden. De producten dienen vervolgens onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking binnen 14 dagen degelijk verpakt en voldoende gefrankeerd retour gezonden te worden. De retourzending dient voorzien te zijn van (een kopie van) de pakbon of factuur met daarop vermeldt het IBAN rekeningnummer waarop het aankoopbedrag teruggestort kan worden. Omcirkel op de (kopie) pakbon/factuur welke producten retour worden gezonden. Na ontvangst en inspectie van de retourzending zal binnen 14 dagen de terugbetaling worden gedaan. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen. Dierenwelzijnscentrum Ginny en Hondentrimsalon Ginny zijn niet aansprakelijk voor vermiste retourzendingen.

bottom of page